YMGYRCH AILGYLCHU BWYD PEN-Y-BONT AR OGWR

Diolch i bawb a gymerodd ran yng nghystadleuaeth poster Ymgyrch Ailgylchu Bwyd Pen-y-bont ar Ogwr 2018/19. Cawsom 347 o geisiadau hynod greadigol a gynlluniwyd gan ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2 o 40 ysgol gynradd ar draws Pen-y-bont ar Ogwr.

MAE'R POSTERI LLACHAR A LLIWGAR YMA’N DANGOS SUT MAE AILGYLCHU EICH BWYD ANFWYTADWY YN GALLU CREU TRYDAN I BWERI CARTREFI, YSGOLION AC ATYNIADAU TWRISTIAETH LLEOL. RWY’N GOBEITHIO Y BYDD RHAIN YN ANNOG POBL YM MHEN-Y-BONT AR OGWR I BARHAU I AILGYLCHU POPETH Y GALLANT. DA IAWN I THOMAS, LILLY-ANNA A TYLER A DAETH YN 1AF, 2IL a 3YDD, YN BARHAOL.

1st place winner, Thomas, Aged 7, Cwmfelin Primary School. Thomas’ winning poster professionally-illustrated by a designer and displayed on Bridgend Council’s recycling vehicles. / Enillydd safle 1af, Thomas, 7 oed, Ysgol Gynradd Cwmfelin. Poster buddugol Thomas wedi’i ddarlunio’n broffesiynol gan ddylunydd a’i arddangos ar gerbydau ailgylchu Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr.

ENILLWYR ERAILL!

Ysgolion sy'n cymryd rhan ...