Athrawon

CROESO I YMGYRCH BWYD PEN-Y-BONT AR OGWR

Cystadleuaeth am ddim ar gyfer ysgolion cynradd yn Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yw Ymgyrch Ailgylchu Bwyd Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’r gweithgareddau a’r adnoddau wedi’u dylunio ar gyfer disgyblion CA2 ac maent yn cysylltu â mathemateg, gwyddoniaeth, ABaCh a ADCDF. Gellir eu defnyddio fel rhan o’ch tystiolaeth Eco Ysgolion hefyd.

Ymunwch â’r Ymgyrch ac fe gewch lu o adnoddau cefnogol am ddim i’ch helpu i wledda ar faterion ailgylchu bwyd gyda’ch disgyblion.

Bydd disgyblion yn darganfod sut gall pawb wneud pethau bychain, fel ailgylchu eu crwyn bananas, i gael effaith amgylcheddol fawr. Byddant yn dysgu sut mae bwyd wedi’i ailgylchu yn cael ei drawsnewid yn ynni i bweru eu hoffer, eu cartref, a’u cymuned.

Gwahoddir disgyblion hefyd i roi cynnig ar gystadleuaeth poster fel rhan o’r Ymgyrch. Bydd y poster buddugol yn cael ei ddarlunio’n broffesiynol ac yn cael ei arddangos ar gerbydau ailgylchu Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr. Bydd y disgybl buddugol hefyd yn derbyn taith dywys o amgylch gyfleuster ailgylchu bwyd ar gyfer eu dosbarth.

 

Pam ymuno â’r ymgyrch?

Mae Cymru ar y blaen gydag ailgylchu yn y Deyrnas Unedig, a ni sydd â’r gyfradd drydedd uchaf yn y byd. Ym Mhen-y-bont ar Ogwr, mae 75% o bobl yn ailgylchu eu gwastraff bwyd. Fodd bynnag, mewn bin sbwriel cyffredin mae 18% o’r sbwriel yn wastraff bwyd o hyd – a gellid ailgylchu hwnnw i gyd a’i droi yn ynni adnewyddadwy.

Mae Ailgylchu dros Gymru yn gweithio gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i gynyddu lefelau ailgylchu bwyd ledled y sir drwy hysbysu ac ysbrydoli preswylwyr. Gallwch chithau helpu drwy gymryd rhan yn yr Ymgyrch. Mae’r gweithgareddau a’r gwersi hefyd wedi’u dylunio i gefnogi rhaglenni gwaith athrawon drwy gysylltu â’r Cwricwlwm Cenedlaethol.

 • Cefnogi cyflwyno’r fframwaith ABaCh ac egwyddorion ADCDF
 • Gallwch ei ddefnyddio fel tystiolaeth ar eich ceisiadau dyfarniad Eco Ysgolion
 • Cyflwyniad ar gyfer gwasanaeth boreol / ystafell ddosbarth wedi’i gynnwys i gyflwyno’r pwnc
 • Darperir sticeri cadi bwyd ar gyfer pob disgybl sy’n cymryd rhan fynd ag un adref i’w ddefnyddio
 • Cynlluniau gwers a gweithgareddau gwaith cartref Mathemateg a Gwyddoniaeth CA2 bywiog a difyr sy’n cysylltu â’r cwricwlwm i archwilio troi gwastraff bwyd yn ynni ymhellach gyda’ch disgyblion
 • Syniadau ychwanegol ar gyfer gwersi yn cysylltu â Chelf a Dylunio a Thechnoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

Sut Mae’n Gweithio

 1. 1

  Cofrestrwch i ymuno â’r ymgyrch. Fe dderbyniwch ebost gyda phopeth sydd ei angen arnoch i fynd ati i archwilio ailgylchu gwastraff bwyd gyda’ch disgyblion. Byddwn yn darparu sticeri cadi bwyd Busta i bob disgybl, cofiwch eu harchebu wrth gofrestru (ar gael i athrawon sy’n cofrestru cyn 11 Ionawr 2019 yn unig).

 2. 2

  Dangoswch y fideo ailgylchu fer gyda Busta a Pong, ynghyd â’r cyflwyniad a ddarparwyd yn eich pecyn i gyflwyno’r pwnc i’ch disgyblion.

 3. 3

  Gan ddefnyddio’r taflenni gwybodaeth a ddarperir, cynhaliwch wers yn eich dosbarth i helpu’r disgyblion ddeall sut caiff gwastraff bwyd ei droi’n ynni adnewyddadwy.

 4. 4

  Argraffwch (neu ebostiwch) y daflen gwaith cartref a’u rhoi i’ch disgyblion (ynghyd a’r sticeri cadi bwyd) i’w cwblhau gyda’u teuluoedd.

 5. 5

  Dewiswch o ddetholiad o weithgareddau sy’n ymwneud â’r cwricwlwm Mathemateg a Gwyddoniaeth er mwyn ymchwilio’r pwnc ymhellach gyda’ch dosbarth.

Cofrestru

Defnyddiwch y ffurflen isod i gofrestru a derbyn popeth sydd ei angen arnoch i gymryd rhan yn yr Ymgyrch gyda’ch disgyblion, yn cynnwys cyflwyniad amlgyfrwng a nodiadau i’w gefnogi; cyfres o wersi a gweithgareddau i ddewis o’u plith, a’r taflenni gweithgaredd dosbarth a gwaith cartref.

Darllenwch ein telerau ac amodau

Ysgolion sy'n cymryd rhan ...